Produkt dnia
Sprawdź, co dziś polecamy!

KONKURS Jak przygotowujesz swoje buty na nadejście wiosny?

1
KONKURS Jak przygotowujesz swoje buty na nadejście wiosny?

OGŁASZAMY KONKURS!


Napisz jak przygotowujesz swoje buty na nadejście wiosny i zawalcz o zestaw środków do obuwia EMU Shoe Care.

Do wygrania 3 zestawy produktów EMU Shoe Care - każdy zestaw zawiera 23 produkty! Wygrywają 3 osoby.

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć w nim udział?
Pod postem konkursowym na Facebooku opublikuj komentarz, w którym opiszesz, jak przygotujesz swoje obuwie na nadejście wiosny.

Zgłoszenia przyjmujemy pod postem konkursowym na Facebooku: KLIK

Na zgłoszenia czekamy do 25.03.2023.
29.03.2023 ogłosimy wyniki!
Życzmy powodzenia!

  

 

 

Regulamin konkursu:

Rozdział I. Informacje o Organizatorze

Organizatorem Konkursu jest VACO Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, NIP: 8992855587, REGON: 382162531, zwany dalej VACO Retail (dalej „Organizator”).

Rozdział II. Definicje

Wszelkie nazwy pisane w niniejszym regulaminie wielkimi literami mają znaczenie przyjęte w niniejszym rozdziale:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin jest zamieszczony na stronie internetowej organizatora pod adresem www.shoe-care.eu w formie wpisu na blogu.
 2. KONKURS – zamieszczony na portalu społecznościowym komentarz z odpowiedzią na pytanie: Jak przygotowujesz swoje buty na nadejście wiosny?
 3. ZADANIE KONKURSOWE – obserwuj stronę @emushoecare na Facebooku, zamieść komentarz z odpowiedzią na pytanie "Jak przygotowujesz swoje buty na nadejście wiosny?" pod odpowiednim postem na Facebooku EMU Shoe Care.
 4. ORGANIZATOR – VACO Retail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
 5. SIEDZIBA ORGANIZATORA – ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław,
 6. UCZESTNIK – każda osoba, która dokonała prawidłowego i terminowego zgłoszenia do niniejszego konkursu oraz zamieściła komentarz konkursowy pod odpowiednim postem: https://www.facebook.com/photo/?fbid=162097643311351&set=a.115389201315529 
 7. LAUREAT – Wyłoniony przez Jury Konkursowe zwycięzca konkursu.
 8. JURY KONKURSOWE – 2 osobowe Jury wyłonione przez Organizatora, w skład którego wchodzą Przewodniczący Jury oraz jeden członek.
 9. ODBIÓR NAGRODY – nadanie nagrody przesyłką poleconą na adres wskazany przez Laureata.

Rozdział III. Forma i zasady ogólne Konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nieprowadzących działalności gospodarczej. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem („Regulamin”) i akceptacją jego treści.
 3. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Regulaminu.
 4. Konkurs jest konkursem zamkniętym, jednoetapowym, uczestnicy wykonują zadanie konkursowe.
 5. Wykonując zadanie konkursowe uczestnicy zgłaszają swój udział w konkursie, a także potwierdzają, iż zapoznali się i akceptują przepisy Regulaminu.
 6. Konkurs prowadzony jest w języku polskim. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, wszelkie inne oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być złożone w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia, materiały i inne informacje sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wynikną jakiekolwiek wątpliwości w zakresie złożonych dokumentów, oświadczeń, materiałów, zawiadomień oraz innych informacji uznaje się, iż wiążąca jest treść owych dokumentów w języku polskim.
 7. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook, polubienie strony Emu Shoe Care na Facebooku oraz opublikowanie zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/photo/?fbid=162097643311351&set=a.115389201315529
 8. Szczegóły dotyczące zadania konkursowego znajdują się na stronie www.shoe-care.eu w treści wpisu opublikowanego w dniu 09.03.2023.: https://shoe-care.eu/konkurs-emu-na-wiosne
 9. Uczestnik ponosi odpowiedzialności za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/zamknięcia Konkursu w każdym czasie.
 11. Laureat konkursu zobowiązany jest wskazać dane adresowe do wysyłki nagrody w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w wiadomości prywatnej przesłanej na stronie https://facebook.com/emushoecare. Nie podanie danych w zakreślonym powyżej terminie wyłącza domaganie się przez Laureata wydania nagrody.
 12. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej (wedle podanych przez Uczestnika danych) skutkuje utratą Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora.
 13. Organizator zobowiązuje się przekazać Nagrodę dla zwycięzcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania pełnych danych jw. 
 14. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

Rozdział IV. Porozumiewanie się Organizatora i Uczestników Konkursu

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Uczestnicy Konkursu przekazują osobiście w Siedzibie Organizatora lub przy użyciu poczty elektronicznej – e-mailem na adres emu@shoe-care.eu.
 2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Uczestnikami jest Przewodniczący Jury Konkursowego: Agnieszka Szwarc.

Rozdział V. Warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 2. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedno rozwiązanie zadania konkursowego. W przypadku zgłoszenia większej liczby rozwiązań zadania konkursowego, w konkursie brane pod uwagę jest tylko chronologicznie pierwsze rozwiązanie zdania konkursowego.
 3. Rozwiązanie zadania konkursowego nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi,
 4. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, przed przystąpieniem do konkursu warunkiem koniecznym jest przedstawienie zgody jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w regulaminie,
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki, z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji lub nie posiadają walorów merytorycznych satysfakcjonujących Organizatora.
 6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 7. Warunkiem otrzymania nagrody przez Laureata, jest wysłanie na adres e-mail emu@shoe-care.eu lub wiadomość na Facebooku www.facebook.com/emushoecare danych adresowych do nadania nagrody.

Rozdział VI. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

 1. Konkurs trwa od 09.03.2023 do 25.03.2023 do godz. 23:59 czasu polskiego. Zgłoszeniem się do konkursu będzie rozwiązanie zadania konkursowego w/w terminie.
 2. Rozwiązanie zadania konkursowego przed lub po tym terminie nie będzie rozpatrywany przez Jury Konkursowe.
 3. Organizator dokona oceny spełnienia przez Uczestników wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Uczestników spełniających wymagania Organizator dopuści do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnicy niespełniający wymagań, a w szczególności nie posiadający zgody jednego z rodziców lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie.

Rozdział VII. Jury Konkursowe – skład i sposób pracy

 1. W przedmiotowym konkursie powołane zostało Jury Konkursowe w następującym składzie:

a. Agnieszka Szwarc – Przewodniczący,

b. Anna Korecka-Karpiusz – Członek

 1. Do zadań Jury Konkursowego należy ocena spełniania przez Uczestników Konkursu warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie, udzielanie odpowiedzi Uczestnikom konkursu na ich zapytania, ocena zadań konkursowych, wyłonienie najlepszego zadania konkursowego.
 2. Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli stwierdzi, że oceniane zadania nie odpowiadają założeniom i celom działań Organizatora.
 3. Jury Konkursowe kończy prace z chwilą wyboru najlepszego zadania konkursowego albo unieważnienia konkursu.
 4. Rozstrzygnięcia Jury Konkursowego mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

Rozdział VIII. Kryteria oceny prac konkursowych

Przy ocenie zadań konkursowych zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

 1. atrakcyjność pomysłu,
 2. spójność logiczna,
 3. walory estetyczne.

Rozdział IX. Nagrody za udział w konkursie

 • Organizator przewidział nagrodę dla 3 najlepiej rozwiązanych zadań konkursowych tj. każdy ze zwycięzców otrzyma zestaw produktów EMU Shoe Care, w którego skład wchodzą:
  • EMU Pasta do butów w puszce (Care & Shine Shoe Polish) - CZARNA 50 ml
  • EMU Pasta do butów w puszce (Care & Shine Shoe Polish) - BRĄZOWA 50 ml
  • EMU Pasta do butów w puszce (Care & Shine Shoe Polish) - BEZBARWNA 50 ml
  • EMU Krem z woskiem do butów 3w1 (Instant Shine Shoe Wax Cream) - CZARNY 50ml
  • EMU Krem z woskiem do butów 3w1 (Instant Shine Shoe Wax Cream) - BRĄZOWY 50ml
  • EMU Krem z woskiem do butów 3w1 (Instant Shine Shoe Wax Cream) - BEZBARWNY 50ml
  • EMU Pasta do butów w płynie 2w1 (Care & Shine Shoe Liquid) - CZARNA 75 ml
  • EMU Pasta do butów w płynie 2w1 (Care & Shine Shoe Liquid) - BRĄZOWA 75 ml
  • EMU Pasta do butów w płynie 2w1 (Care & Shine Shoe Liquid) - BEZBARWNA 75 ml
  • EMU Renowator do zamszu i nubuku (Suede And Nubuck Renovator Spray) - BEZBARWNY 250 ml
  • EMU Dezodorant do obuwia z jonami srebra 2w1 (Shoe Deodorant) - 150 ml
  • EMU Wodoodporny impregnat do obuwia i odzieży (Waterproof Protector) - BEZBARWNY 250 ml
  • EMU Gąbka nabłyszczająca do obuwia z pastą (Express Instant Shine Sponge) - CZARNA 6 ml
  • EMU Gąbka nabłyszczająca do butów MAX (Shine Sponge) - BEZBARWNA 1 szt.
  • EMU Gąbka do czyszczenia zamszu i nubuku (Suede And Nubuck Cleaning Sponge) - 1 szt.
  • EMU Szczotka do zamszu i nubuku 4w1 (Suede And Nubuck brush) - 1 szt.
  • EMU Szczoteczka - mazak do nakładania pasty do butów (Brush For Applying Shoe Polish) - 1 szt.
  • EMU Szczotka drewniana do polerowania - końskie włosie (Horse Hair Wooden Brush For Polishing) - 1 szt.
  • EMU Wkładki lateksowe z wyciągiem z aloesu (Aloe Vera Insoles) rozmiar od 36 do 46 - 1 para
  • EMU Sport Line - Biała pasta w płynie do butów sportowych (Whitener And Renovator) - 75 g
  • EMU Sport Line - Wodoodporny impregnat do butów sportowych (Waterproof Protector) - 250 ml
  • EMU Sport Line - Dezodorant do butów sportowych z jonami srebra 2w1 (Shoe Deodorant) - 150 ml
  • EMU Sport Line - Szampon do czyszczenia obuwia (Shoe Foam Cleaner) - 150 ml
 • Nagroda nie może być odebrana w formie ekwiwalentu pieniężnego.

X. Wyniki Konkursu

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 29.03.2023 do godz. 16:00 w komentarzu pod postem konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://facebook.com/emushoecare

Rozdział XI. Prawa autorskie

 1. Koncepcja w zakresie objętym Konkursem, jako wytwór myśli twórców podlega ochronie zgodnie z przepisami Prawa autorskiego.
 2. Uczestnik Konkursu, któremu przyznano nagrodę w chwili jej odbioru, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do sporządzonej pracy na następujących polach eksploatacji.
 3. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania koncepcji – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcję utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 5. w zakresie rozpowszechniania koncepcji i utworu w sposób inny niż określony w pkt. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej teleinformatycznej, w tym Internetu a także publiczne udostępnianie koncepcji i utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Jednocześnie Uczestnik Konkursu, wskazany w ust. 1 powyżej, udziela nadto Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na wykonywanie zależnych praw autorskich do koncepcji, na polach eksploatacji określonych powyżej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych opracowań i adaptacji zadania konkursowego będącego przedmiotem niniejszego Konkursu, w celu jego skutecznego wykorzystania dla swoich potrzeb.

Rozdział XII. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest VACO Retail sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, NIP: 8992855587, REGON: 382162531.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niespełnienie przez Uczestników Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu. Do spraw nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie następujące przepisy:

a. ustawa 2 dnia 2 dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 roku Nr 16, poz. 93 z poz.zm.);

b. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz.631 z poz.zm.).

Komentarze do wpisu (1)

20 marca 2023

Gdybym miała super nowe piękne buty to wtedy mogłabym je przygotować na nadejście wiosny po prostu z ogromnym szczęściem i uśmiechem założyłbym je na swoje biedne zmęczone życiem nóżki wtedy już nie trzebabylo by przygotowywać specjalnie bo nowe to nowe tylko w nie wskoczyć i już niech wszyscy podziwiaja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl