Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (żądanych przez Użytkownika), przez Sklep VACO działający pod adresem internetowym www.zielonaochrona.pl, prowadzony przez: VACO RETAIL sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763157, NIP: 8992855587, REGON: 382162531, kapitał zakładowy (w całości opłacony): 94 000,00 zł.

 

I. DEFINICJE

Administrator
oznacza VACO RETAIL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-457), ul. Dąbrowskiego 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262000, NIP: 894-14-42-800, REGON: 930876927, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przetwarza dane osobowe przekazane przez Użytkownika oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji
w urządzeniach Użytkownika.

Serwis

oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie zielonaochrona.pl

Użytkownik

oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Urządzenie

oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Cookies

oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.


II. DANE OSOBOWE

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie, realizacji zamówienia lub składania reklamacji:
Imię i Nazwisko
Adres Zamieszkania
Adres Dostawy - jeśli jest inny niż Adres Zamieszkania
Adres Poczty Elektronicznej (adres e-mail)
Numer Telefonu

Skuteczne zarejestrowanie się (założenie konta), złożenie zamówienia lub zgłoszenie reklamacji w Serwisie wymaga uprzedniego, dobrowolnego, odrębnego dla każdego celu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926 z późn. zmianami). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji zamówienia bądź złożenia reklamacji w Serwisie. W celu realizacji umowy Sklep VACO może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni - w celu realizacji procesu wysyłki towary oraz procesu reklamacyjnego. Przekazane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej zgody. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Użytkownika dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. Administrator może wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane osobowe wyłącznie w celu, co do którego Użytkownik udzielił wyraźnej, odrębnej zgody. Użytkownik ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o korzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Serwisie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@zielonaochrona.pl

 

III. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU

wykonania umowy np. dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany adres - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
zarejestrowania się (założenie konta) w Systemie - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
wysyłka biuletynu informacyjnego przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
obsługi klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
W przypadku kontaktowania się z Administratorem w sprawach niezwiązanych z zawartą umową możemy poprosić o podanie danych osobowych, o ile jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do świadczenia usługi to dane te będą przetwarzane przez Administratora do czasu jaki wymagają tego przepisy prawa lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda to będą one przetwarzane przez Administratora do czasu jej wycofania.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora to dane osobowe będą przetwarzane przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.

W celu zapewnienia niezawodności i wysokiej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, których operatorzy zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Podmioty z którymi współpracujemy mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Użytkownika jedynie w zakresie potrzebnym do realizacji oferowanych przez nie usług np. hosting serwerów pocztowych, wysyłka newslettera itp.

W celu realizacji umowy Administrator może udostępniać zebrane od Państwa dane operatorom logistycznym - w celu realizacji procesu wysyłki towaru oraz procesu reklamacyjnego.

W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.

Użytkownik ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych, a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania bądź trwałego ich usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa prosimy o korzystanie z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Serwisie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@zielonaochrona.pl

Po przyjęciu wniosku o usunięcie danych osobowych Użytkownika z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl