Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się:

  • gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar lub więcej niż jeden Towar, jeśli dostawa nastąpiła jednorazowo – od dnia wydania rzeczy,
  • gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami - od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar,
  • gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas - od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar,

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie (w tym również za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Sprzedawcy: emu@shoe-care.eu), pod warunkiem, że z oświadczenia tego jednoznacznie wynika wola Konsumenta odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy (w wersji do pobrania i wydruku) dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.shoe-care.eu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie jest przekazywane Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail) należy złożyć Sprzedawcy na adres: „VACO RETAIL" spółka z o. o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław z dopiskiem „odstąpienie od umowy". Termin jest zachowany jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia, prześle do Konsumenta (na Trwałym nośniku) zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem:

  • przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę
  • bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru.


Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust.1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia. Sprzedawca w przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy obowiązany jest do zwrotu w terminie nie później niż 14 dni od dnia jego otrzymania, wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności poza przekraczających sposób dostarczenia Towaru w inny, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz bezpośrednimi kosztami związanymi ze zwrotem Towaru. Sprzedawca, jeśli nie zaproponuje Konsumentowi, że sam odbierze Towar - może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta do czasu otrzymania zwracanych przez Konsumenta Towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji. W celu dokonania zwrotu Towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar – w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu zwrotnego. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru obciążają Klienta. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Rozdziale w zakresie uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – zastosowanie mają przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827).REKLAMACJE I ZWROTY

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:

  • zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna).
  • jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).
  • Jeżeli Klient jest Konsumentem domniemywa się, że po wydaniu rzeczy Klientowi odpowiedzialność za wady Towaru stwierdzone przed upływem 1 roku od dnia wydania ponosi Sprzedawca.
  • Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów oznaczonych tylko co do gatunku (według cech rodzajowych oznaczonych dla większej liczby Towarów) albo rzeczy mające powstać w przyszłości, nawet jeśli Konsument wiedział o tych wadach w chwili wydania Towaru.

W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony mu Towar jest wadliwy (wada fizyczna lub prawna) – uprawniony jest do złożenia wobec Sprzedawcy reklamacji. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: VACO RETAIL spółka z o. o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: emu@shoe-care.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie wadę Towaru oraz, o ile jest to możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą wadę.

Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – Klient obowiązany jest dołączyć skan dowodu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy lub uzupełnić zgłoszoną reklamację poprzez przesłanie kopii tego dokumentu na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy, na jego koszt, reklamowany Towar. W razie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – reklamowany Towar Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać pisemnie na adres: VACO RETAIL sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emu@shoe-care.eu. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy do zgłoszonej reklamacji w tym terminie poczytuje się za uwzględnienie zgłoszonej reklamacji. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji – Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad, dostarczając go do Klienta na swój koszt. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zgłaszana przez Klienta reklamacja jest nieuzasadniona (tj. w razie nieuwzględnienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji przez Sprzedawcę) – Sprzedawca zwróci Klientowi reklamowany Towar dokonując jego dostawy na koszt Klienta. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie procedury zgłaszania reklamacji – stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady – z uwzględnieniem jednak zapisu § 6 ust.2 Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl