Produkt dnia
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.shoe-care.eu należącego do
VACO Retail spółki z o.o. z/s we Wrocławiu 

 
 

Niniejszy Regulamin jest dostępny: 

 • w wersji elektronicznej – pod adresem internetowym: www.shoe-care.eu  
 • w wersji pisemnej – pod adresem siedziby VACO Retail sp. z o.o.: ul. Dąbrowskiego 44,50-457 Wrocław

 

 1. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać korzystając z: 
  • adresu poczty elektronicznej: b2b@vaco-retail.pl 
  • telefonicznie w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00 pod numerem telefonu Obsługi zamówień i reklamacji: +48 786 311 451 
 2. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia. 1 Definicje

Użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia, pisane z wielkiej litery, z uwzględnieniem ich odmiany i liczby gramatycznej, oznaczają: 

 1. REGULAMIN

niniejszy regulamin 

 1. SPRZEDAWCA

sklep internetowy VACO Retail sp. z o. o. działający pod adresem internetowym www.shoe-care.eu, który jest prowadzony przez VACO Retail spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-457) przy ul. Dąbrowskiego 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763157, NIP: PL8992855587, REGON: 382162531, kapitał zakładowy (w całości opłacony): 94 000,00 zł; 

 1. KLIENT
 • a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
 • b) osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla dokonania czynności przez taką osobę potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, 
 • c) osoba prawna, 
 • d) jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną; 
 1. KONSUMENT

Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Klient będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej  

 1. KONTO

wymagający rejestracji na stronie Sprzedawcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu zbiór danych teleinformatycznych umożlwiający Klientowi złożenie Zamówienia, sprawdzenie statusu jego realizacji, zmiany bądź weryfikacji swoich danych kontaktowych; 

 1. TOWARY/TOWAR

prezentowane przez Sprzedawcę w Sklepie rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie; 

 1. SKLEP

serwis internetowy, będący własnością Sprzedawcy, działający pod adresem www.shoe-care.eu, stanowiący zorganizowany system zawierania umów na odległość; 

 1. TRWAŁY NOŚNIK

narzędzie przenośne m. in. takie jak pamięć przenośna USB, płyta CD lub DVD, wiadomość e–mail, dokument w postaci papierowej i inne materiały lub narzędzia, które umożliwiają Sprzedawcy przekazanie Klientowi informacji na temat Zamówienia, które będzie można w przyszłości odtworzyć w postaci niezmienionej; 

 1. ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość zamawianych Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu; 

 1. UMOWA

umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz.121 z późn. zm.), zawierana przez Sprzedawcę z Klientem z wykorzystywaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą wiadomości e–mail i formularzy dostępnych na stronie internetowej Sklepu.

   11. IOD

osoba wspierająca zapewnienie przestrzegania rozporządzenia RODO w Instytucji. Kontakt do IOD e-mail: rodo@vaco.com.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


2 Postanowienia Ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wcześniejsze potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Sprzedawcy. Klient może się z nimi zapoznać pod adresem Regulamin oraz Polityka Prywatności. 
 2. Do efektywnego korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu oraz skutecznego składania Zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarkę stron internetowych, a także dowolne urządzenie wskazujące umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy. 
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. 
 4. Osoby korzystające ze Sklepu obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek działań mogących wpłynąć negatywnie na poprawne funkcjonowanie Sklepu, w tym dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 5. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, są objęte gwarancją producenta, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a także posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. 
 6. Ceny wszystkich Towarów publikowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach i informacjach o towarach, umieszczania nowych informacji, wycofania poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 
 8. W przypadku sprzedaży Towarów po obniżonej cenie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży) Sprzedawca informuje Klienta o najniższej cenie Towaru, jaka obowiązywała, w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki poprzez jej uwidocznienie przy aktualnej cenie Towaru. W przypadku Towarów oferowanych do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Sprzedawca wskazuje najniższą cenę, która obowiązywała od dnia wprowadzenia tego Towaru do sprzedaży. 
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży. 
 10. W chwili utworzenia Konta Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
 11. W chwili złożenia Zamówienia Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, która zostaje zawarta na czas określony do chwili dostarczenia Klientowi Towaru będącego przedmiotem Zamówienia lub do czasu zakończenia procedury związanej z uprawnieniem do złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
 12. Informacje o Towarach oraz ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art.71 Kodeksu cywilnego. 
 13. Sprzedawca oświadcza, że nie weryfikuje, czy osoba, która zamieściła na stronie Sklepu opinię dotyczącą oferowanego Towaru, faktycznie danego Towaru używała lub go nabyła.  


3 Realizacja Zamówienia

 1. W Sklepie Zamówienia można składać w następujący sposób: 
  • poprzez stronę internetową Sklepu www.shoe-care.eu za pomocą prawidłowo wypełnionego formularza elektronicznego. 
 2. Przez złożenie Zamówienia w Sklepie Klient składa Sprzedawcy oświadczenie woli o związaniu się Umową zakupu Towaru określonego w Zamówieniu. 
 3. W każdym z wyżej wymienionych sposobów złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych umożliwiających dostarczenie Towaru, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu oraz w przypadku wysyłki Towaru - dokładnego adresu dostawy. 
 4. W celu skutecznego złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: 
  • akceptacji Regulaminu Sklepu, 
  • wyboru zamawianych Towarów lub/i usług, 
  • podania danych, o których mowa w ust. 3 powyżej, 
  • wyboru sposobu płatności. 
 5. Złożenie przez Klienta skutecznego Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. 
 6. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji, bądź być poprzedzone prawidłowym wypełnieniem przez Klienta formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Klienta hasła). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Klienta w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Klient winien zachować w tajemnicy ustalone hasło oraz login i nie udostępniać go osobom trzecim. 
 7. Przed złożeniem Zamówienia, Klient korzystając z wyszukiwarki Towarów Sprzedawcy ma możliwość znaleźć interesujący go produkt. Po dokonaniu wyboru Towaru, należy kliknąć przycisk „Do koszyka". Klient w każdej chwili może wrócić do sklepu, by wyszukać i dodać następny produkt (klikając przycisk „Kontynuuj zakupy"). W każdej chwili można usunąć produkt ze swojej listy zakupów klikając „x", znajdujący się tuż przy nazwie danego Towaru. 
 8. Po skompletowaniu listy zakupów, należy kliknąć w przycisk „Złóż zamówienie". Następnie należy podać swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, dane do wysyłki i wybrać formę dostawy. 
 9. Jeśli Klient posiada w Sklepie Konto jego dane zostaną uzupełnione automatycznie. Zawsze ma on jednak możliwość ich weryfikacji, uzupełnienia lub modyfikacji. Przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient wybiera formę płatności. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie Zamówienia dokonane zostaje na podstawie każdorazowo poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego. 
 10. Umowa uważana jest za zawartą w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczną lub telefoniczną informację Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji. Sprzedawca przesyła, niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w chwili wydania Towaru, potwierdzenie, zawierające informacje o rodzaju, ilości oraz cenie zamówionych Towarów, sposobie i terminie płatności. Dokument ten stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. 
  Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie takiego potwierdzenia utrwalonego w inny sposób niż na papierze, a mianowicie w postaci wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia, Klient może je cofnąć. 
 11. Sprzedawca zastrzega sobie, że realizacja Zamówienia następuje po wpłacie całości ceny sprzedaży za Towary, chyba że Klient wybrał jako formę płatności – płatność przy odbiorze. Przejście własności Towarów na Klienta nastąpi dopiero po uiszczeniu całości ceny sprzedaży za Towary (zastrzeżenie przejścia prawa własności). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient upoważnia Sprzedawcę do anulowania całego Zamówienia, a Sprzedawca nie musi dodatkowo informować o tym fakcie Klienta. Anulowanie Zamówienia nie dotyczy Towarów, za które Klient płacić będzie bezpośrednio kurierowi zgodnie z § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu. 
 12. Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie po spełnieniu wszelkich formalności wydać Towar Klientowi, nie później jednak niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy. 


4 Ceny i Formy Płatności

 1. Zamieszczone w Sklepie ceny Towarów zawierają wszystkie związane z produktem podatki, cła i inne koszty, w tym podatek VAT - nie zawierając natomiast kosztów dostawy Towarów oraz innych opłat dodatkowych, o których poniżej. 
 2. Sklepie można dokonać płatności za złożone Zamówienie w następujący sposób: 
  • metodami iMOJE (ING Bank Śląski S.A.) w ramach których dostępna jest bankowość online, karty i portfele elektroniczne oraz blik.
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: BNP PARIBAS 85 1600 1462 1827 3319 5000 0016. Korzystając z tej formy płatności Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami związanymi z dokonywaną płatnością, 
  • Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, pokryć koszt dostawy Towaru, oraz koszty opłat manipulacyjnych związanych z wybranym sposobem płatności. 
 3. Koszt dostawy Towaru uzależniony jest od wartości złożonego zamówienia i jest on podawany Klientowi przed złożeniem Zamówienia i pozostaje niezmienny aż do jego zrealizowania. Wszystkie koszty, o których mowa w zdaniach poprzednich, prezentowane są Klientowi na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia. 
 4. Koszt dostawy Towarów jest uzależniony od wartości Zamówienia i sposobu płatności: 
  • dla Zamówień o wartości większej niż 50 zł brutto – dostawa Paczkomatem jest BEZPŁATNA, 
  • dla Zamówień o wartości większej niż 100 zł brutto – dostawa Kurierem jest BEZPŁATNA
  • odbiór osobisty w siedzibie firmy (Dąbrowskiego 44, Wrocław) w godzinach otwarcia firmy - jest bezpłatny. 
 5. Termin płatności w przypadku przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy wynosi 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.  
 6. Za dokonanie płatności uznaje się moment: 
 7. w przypadku przelewu, przelewu natychmiastowego, BLIK oraz kartą płatniczą - wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
 8. Dokonanie nabycia Towaru dokumentowane jest wystawieniem faktury. Klient wyraża zgodę na otrzymanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktury w postaci elektronicznej  w rozumieniu art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29 z późn.zm., dalej zwana „Ustawą VAT”). Faktura w formie papierowej wydawana jest wyłącznie na wyraźną prośbę Klienta. W celu otrzymania przez Klienta faktury w postaci papierowej, należy przed złożeniem Zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole wyboru opcji dotyczące żądania wydania paragonu albo faktury w formie papierowej 

  

5 Czas wysyłki oraz Dostawa Towaru

 1. Zamówienia złożone w Sklepie realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas wysyłki towarów oznaczony jest publikowany na stronie Sklepu
 2. Zamówione Towary dostarczane są w następujących formach: 
  • Paczkomaty InPost, 
  • Kurier, 
  • Odbiór osobisty. 
 3. Dostępną opcję dostawy (w zależności od rozmiaru przesyłki/ilości zamówionych Towarów) Klient wybiera podczas składania Zamówienia. 
 4. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem Kuriera - odbiór paczki należy pokwitować u kuriera (na piśmie lub w formie elektronicznej). W przypadku nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo z określonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki. Można również odebrać paczkę osobiście z centrali firmy kurierskiej, której adres również znajduje się na druku awizo. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w centrali kurierskiej wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia. Po upływie tego okresu oraz braku odpowiedzi od Klienta, kurier zwraca Towar do Sprzedawcy. 
 5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy innej niż za pośrednictwem kuriera – procedura dostawy i odbioru Towaru odbywa się zgodnie z regulaminami obowiązującymi u spedytora świadczącego daną usługę dostawy. 
 6. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności innego niż przy odbiorze, powyższe terminy biegną od momentu dokonania płatności, określonego w § 4 ust.7 niniejszego Regulaminu. Czas dostawy towaru realizowanej przez firmę kurierską wynosi maksymalnie 48 godzin (dni robocze). 
 7. Klient jest informowany o każdorazowej zmianie statusu realizacji Zamówienia, w tym o przekazaniu Towaru spedytorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Klient ma również możliwość śledzenia statusu Zamówienia korzystając ze swojego Konta w Sklepie. 
 8. Klient powinien dołożyć starań, aby ocenić stan Towaru i jego zgodność z Zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości należy wraz z kurierem sporządzić dokument reklamacyjny – kurier powinien posiadać druk właściwy dla danego spedytora. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy zwrócić Towar kurierowi (jeżeli dostawa zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić tylko uszkodzony Towar). Koszt transportu uszkodzonego Towaru ponosi Sprzedawca. 
 9. Gdy uszkodzony Towar dotrze do magazynu Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy i wysłany do Klienta na koszt Sprzedawcy. Gdy uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale "Reklamacje i zwroty". 
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru przy wyborze opcji dostawy innej niż za pośrednictwem kuriera – należy postępować zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty". 


6 Odstąpienie od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem. 
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy liczy się: 
  • gdy Zamówienie obejmowało jeden Towar lub więcej niż jeden Towar, jeśli dostawa nastąpiła jednorazowo – od dnia wydania rzeczy, 
  • gdy Zamówienie obejmowało więcej niż jeden Towar a Towary były dostarczane Konsumentowi częściami - od dnia, w którym został Klientowi wydany ostatni Towar, 
  • gdy Zamówienie dotyczyło dostarczania Towarów w sposób ciągły przez określony czas - od dnia kiedy został wydany pierwszy Towar, 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przy wykorzystaniu formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu albo przez złożenie oświadczenia w dowolnej formie (w tym również za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Sprzedawcy: b2b@vaco-retail.pl ), pod warunkiem, że z oświadczenia tego jednoznacznie wynika wola Konsumenta odstąpienia od umowy. Formularz odstąpienia od umowy (w wersji do pobrania i wydruku) dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy: www.shoe-care.eu
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile nie jest przekazywane Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail) należy złożyć Sprzedawcy na adres: VACO Retail spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław z dopiskiem „odstąpienie od umowy". 
 5. Termin jest zachowany, jeśli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostanie wysłane do Sprzedawcy. Nie ma znaczenia fakt, kiedy Sprzedawca odbierze w/w oświadczenie. 
 6. Jeśli Konsument prześle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wiadomości e-mail, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania w/w oświadczenia, prześle do Konsumenta (na Trwałym nośniku) zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dostarczenie do niego tego oświadczenia. 
 7. Klient będący Konsumentem składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy nie ponosi żadnych kosztów z wyjątkiem: 
  • przekraczających sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę 
  • bezpośrednich kosztów związanych ze zwrotem Towaru. 
 8. Po upływie 14 dni liczonych w sposób określony w ust.1 uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wygasa. 
 9. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zobowiązany jest do przesłania do Sprzedawcy Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem.  
 10. Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przesyła numer rachunku bankowego, na który powinna zostać zwrócona cena sprzedaży. Brak wskazania rachunku bankowego nie wpływa na ważność oświadczenia woli Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Wówczas zwrot wszelkich kosztów związanych z realizacją Zamówienia, w tym ceny sprzedaży, kosztów dostawy oraz innych kosztów określonych w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu następuje w takiej samej formie jaka została przyjęta przez Konsumenta dla zapłaty za realizację Zamówienia. Po akceptacji Konsumenta Sprzedawca może dokonać zwrotu wszelkich kosztów określonych powyżej w inny sposób. 
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów gdzie przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia. 
 12. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca dokona  nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, zwrotu wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy, za wyjątkiem kosztów dostawy związanych z wyborem przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia rzeczy aniżeli najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 13. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem wszelkich kosztów poniesionych przez Konsumenta do czasu otrzymania zwracanych przez Konsumenta Towarów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu potwierdzającego odesłanie Towaru do Sprzedawcy (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej) w przypadku, gdy nie zaproponował Konsumentowi, że sam odbierze Towar. 
 14. Towar zwracany w związku z odstąpieniem od Umowy nie może nosić innych śladów użytkowania poza tymi, które niezbędne są Konsumentowi to stwierdzenia podstawowych cech, charakteru, zastosowania i funkcji. 
 15. W celu dokonania zwrotu Towaru Klient zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Towar – w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w czasie transportu zwrotnego. 
 16. Bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towaru obciążają Klienta. 
 17. W sytuacji, gdy zwracany Towar zostanie zwrócony uszkodzony, niekompletny lub noszący znamiona użytkowania wychodzącego poza konieczne do ustalenia jego podstawowych właściwości, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od Konsumenta odszkodowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 18. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Rozdziale w zakresie uprawnienia Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy – zastosowanie mają przepisy Rozdziału 4 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. z dn. 21.02.2022, DZ. U. poz. 287 z późn. zm.). 


7 Odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w przypadku umów zawieranych z Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta że dostarczony mu Towar jest niezgodny z umową uprawniony jest do złożenia wobec Sprzedawcy reklamacji, w której może żądać wymiany Towaru.
 4. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: VACO Retail spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: emu@shoe-care.eu  W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie niezgodność oraz, o ile jest to możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą niezgodność. Do zgłoszenia reklamacyjnego Konsumenta zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – Konsument obowiązany jest dołączyć skan dowodu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy lub uzupełnić zgłoszoną reklamację poprzez przesłanie kopii tego dokumentu na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Konsument obowiązany jest niezwłocznie udostępnić Sprzedawcy reklamowany Towar celem jego odbioru przez Sprzedawcę na własny koszt.
 6. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 786 311 451 lub pisemnie na adres: VACO Retail sp. Z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@vaco-retail.pl 
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Konsumenta  wedle jego wyboru – w formie pisemnej – na adres wskazany w reklamacji lub z a pośrednictwem poczty elektronicznej – na podany w reklamacji adres e-mail. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszoną reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z uwzględnieniem zgłoszonej reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji – Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad, dostarczając go do Konsumenta na swój koszt.
 9. Jeżeli pomimo dokonanej przez Sprzedawcę wymiany Towar w dalszym ciągu jest niezgodny z umową, Konsument może - wedle swojego wyboru – żądać obniżenia ceny Towaru albo odstąpić od umowy.
 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument dokona na swój koszt zwrotu wadliwego Towaru niezwłocznie – jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 11. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zgłaszana przez Konsumenta reklamacja jest nieuzasadniona (tj. w razie nieuwzględnienia zgłoszonej przez Konsumenta reklamacji przez Sprzedawcę) – Sprzedawca zwróci Konsumentowi reklamowany Towar, dokonując dostawy na koszt Konsumenta.

8 Odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w przypadku umów zawieranych z Klientami niebędącymi Konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za następujące wady Towaru:
  • zmniejszające jego wartość oraz użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikające z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli Towar nie ma właściwości o których istnieniu zapewnił Klienta, albo jeżeli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym (wada fizyczna).
  • jeżeli stanowi on własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążonym prawem osoby trzeciej (wada prawna).
 3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczony mu Towar jest wadliwy (wada fizyczna lub prawna) – uprawniony jest do złożenia wobec Sprzedawcy reklamacji.
 4. Reklamację składa się na piśmie na adres Sprzedawcy: VACO Retail spółka z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: emu@shoe-care.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zobowiązany jest opisać stwierdzoną przez siebie wadę Towaru oraz, o ile jest to możliwe, dołączyć fotografię dokumentującą wadę. Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient zobowiązany jest dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – Klient obowiązany jest dołączyć skan dowodu potwierdzającego zakup reklamowanego Towaru od Sprzedawcy lub uzupełnić zgłoszoną reklamację poprzez przesłanie kopii tego dokumentu na adres Sprzedawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy, na jego koszt, reklamowany Towar. W razie zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail – reklamowany Towar Klient obowiązany jest dostarczyć do Sprzedawcy nie później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 6. Reklamacje związane z usługami online (niewłaściwe Towary znajdujące się w koszyku lub nieprawidłowo naliczone koszty dostawy Towarów), a także wszelkie inne reklamacje związane ze Sklepem można składać telefonicznie dzwoniąc na numer telefonu: 786 311 451 lub pisemnie na adres: VACO Retail sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44, 50-457 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b2b@vaco-retail.l
 7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta ustosunkuje się do przedstawionego w reklamacji roszczenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta wedle jego wyboru - w formie pisemnej – na adres wskazany w reklamacji lub z a pośrednictwem poczty elektronicznej – na podany w reklamacji adres e-mail. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na zgłoszoną reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z uwzględnieniem zgłoszonej reklamacji.
 8. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Klienta reklamacji – Sprzedawca dokona wymiany Towaru na wolny od wad, dostarczając go do Klienta na swój koszt.
 9. W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zgłaszana przez Klienta reklamacja jest nieuzasadniona (tj. w razie nieuwzględnienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji przez Sprzedawcę) – Sprzedawca zwróci Klientowi reklamowany Towar dokonując dostawy na koszt Klienta.

 

9 Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów jest: VACO Retail sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 44,50-457 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000763157, NIP: PL8992855587, REGON: 382162531, kapitał zakładowy (w całości opłacony): 94 000,00 zł. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych kontakt do IOD e-mail: rodo@vaco.com.pl 

 1. Skuteczne złożenie zamówienia w Sklepie wymaga uprzedniego, dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 2. Administrator danych osobowych, za pośrednictwem strony www Sklepu oraz innych form komunikacji przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko; adres zamieszkania; adres dostawy; adres poczty elektronicznej (adres e-mail); numer telefonu. 
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji, realizacji Zamówienia bądź złożenia Zamówienia w Sklepie. 
 4. W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do następujących podmiotów: operatorzy logistyczni. Wyłącznie za wyraźną, osobną zgodą Klienta dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, w tym celach marketingowych. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie. 
 5. Klient ma prawo wglądu w treść przekazanych przez siebie danych osobowych a także ich modyfikacji, żądania zaprzestania przetwarzania, bądź trwałego usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa Klient może skorzystać z formularza dostępnego po zalogowaniu do konta w Sklepie lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: b2b@vaco-retail.pl 
 6. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych, w tym dotyczące plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności. 

 10 Postanowienia Końcowe

 1. Towary i nazwy prezentowane na stronie Sklepu mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi i użyte zostały wyłącznie w celu identyfikacji. 
 2. Akceptując treść niniejszego Regulaminu Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przekazania danych uwierzytelniających Klienta w Sklepie osobom trzecim, osoby te będą miały dostęp do jego konta w ramach tego sklepu oraz do danych osobowych Klienta i będą mogły za pomocą tego konta składać zamówienia. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.shoe-care.eu zmienionego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień. W przypadku Klientów, którzy założyli konto w Sklepie, zostaną oni powiadomieni o zmianach przy pierwszym logowaniu po wejściu zmian w życie i poproszeni o ich akceptację. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy w zakresie utrzymywania konta Klienta w Sklepie. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych dotyczących Zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane Zamówienia są dostępne przez Internet wyłącznie dla Klientów, którzy założyli konto w Sklepie. 
 5. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę Klienta na przedstawienie przez Sprzedawcę Klientowi informacji, o których mowa w art. 12 ustawy o prawach konsumenta w formie elektronicznej, bez wydania papierowej wersji Regulaminu. 
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili złożenia Zamówienia. 
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. z dn. 21.02.2022, DZ. U. poz. 287 z późn. zm.).Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta lub naruszające dobre obyczaje są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. 
 8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz przepisy innych ustaw wymienionych w treści niniejszego Regulaminu. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl